Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013

ΕΡΤ: Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»


ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Υποβάλλουμε πρωτίστως στους Δημοκράτες Πολίτες της χώρας μας, στους Κοινωνικούς Φορείς και σε όσα Πολιτικά Κόμματα και συλλογικότητες είναι προσανατολισμένες προς την δημιουργία θεσμών ουσιαστικής Δημοκρατίας το παρακάτω σχέδιο Καταστατικού Χάρτη της Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης των Ελλήνων, προκειμένου η Ε.Ρ.Τ. να περιέλθει εξ ολοκλήρου στην κυριότητα και διοίκηση του ελληνικού λαού.
Ζητούμε από όλους τους παραλήπτες να το υιοθετήσουν (σε εμάς στο Λαϊκό Κίνημα ανήκει μόνο η πρωτοβουλία) να το συνυπογράψουν, να το διαδώσουν και να υποβάλλουν τυχόν  παρατηρήσεις τους.
Απαντάμε σε όσους προετοιμάζουν κομματικές διοικήσεις στην ΕΡΤ, ότι η ανάγκη για Δημοκρατία δεν καλύπτεται με διοικήσεις που θα ελέγχουν κομματικοί μηχανισμοί (όσοι και εάν είναι αυτοί), παρά μόνο με την ελεύθερη και απευθείας έκφραση της βούλησης του ελληνικού λαού. Μόνο αυτή εξασφαλίζει τα ουσιώδη δικαιώματα ελεύθερης έκφρασης όλων των Ελλήνων.
Ψηφίστε υπέρ της πρότασης στην διαδικτυακή ψηφοφορία ακολουθώντας την διεύθυνση http://www.avaaz.org/en/petition/ERT/?emuuQeb
Διαδώστε την πρόταση σε όλους τους δημοκράτες πολίτες.
    ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ


Αρθρο 1ο  
Η «Ραδιοφωνία και Τηλεόραση των Ελλήνων», αποτελεί το μέσο ενημέρωσης και έκφρασης του συνόλου του ελληνισμού, ανήκει στον ελληνικό λαό και διοικείται απευθείας από αυτόν, χωρίς την μεσολάβηση κανενός άλλου είδους πολιτικού θεσμού, μηχανισμού ή συλλογικότητας.
Αρθρο 2ο
Η «Ραδιοφωνία και Τηλεόραση των Ελλήνων» διοικείται από πολυμελή Δημοκρατική Κοινωνική Αρχή με ελάχιστο αριθμό σαράντα (40) μέλη.
Η Δημοκρατική Κοινωνική Αρχή αυτή προκύπτει από πανελλαδική ψηφοφορία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3.
Αρθρο 3ο
1.         Μέλος της επιτροπής μπορεί να είναι κάθε Ελληνας πολίτης και κάθε ομογενής με αποδεδειγμένη ελληνική καταγωγή, που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. 
2.         Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της Δημοκρατικής Κοινωνικής Αρχής Διοίκησης διεξάγεται πανελλαδικά, με ασφαλή ηλεκτρονικά μέσα ή στα καταστήματα των Δήμων και είναι πολυήμερη.
3.         Στην ψηφοφορία μετέχουν όλοι οι Πολίτες που έχουν τα προσόντα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
4.         Η ψηφοφορία διεξάγεται επί ενός και μόνο ενιαίου ψηφοδελτίου.
5.         Οι σταυροί προτίμησης δεν μπορούν να είναι περισσότεροι του ¼ των προς επιλογή μελών.
6.         Υπεύθυνη και αρμόδια για την ψηφοφορία είναι αποκλειστικά η Ελληνική Δικαιοσύνη.
7.         Το ¼ των μελών της Δημοκρατικής Κοινωνικής Αρχής προκύπτει από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Το υπόλοιπο των ¾ προκύπτει από κλήρωση μεταξύ των σχετικώς πλειονοψηφησάντων που κατέλαβαν τις θέσεις των 6/4 του υπολοίπου (διπλάσιοι των προς κλήρωση).
Αρθρο 4ο 
Η θητεία των μελών της Δημοκρατικής Κοινωνικής Αρχής είναι τριετής. Επανεκλογή επιτρέπεται μόνο άπαξ. Εκλογή εκ νέου και πέραν των δύο θητειών επιτρέπεται μόνο μία φορά και εφόσον παρέλθει ολόκληρη τριετία από την τελευταία εκλογή.
Αρθρο 5ο
Τα μέλη της επιτροπής είναι άμισθα. Στο τέλος εκάστου έτους άλλη αρχή αποφασίζει ανάλογα με το έργο της αρχής την χορήγηση αποζημίωσης, η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά τον εκάστοτε μισθό του ανειδίκευτου εργάτη προσαυξημένου κατά 50%.
Αρθρο 6ο
Τα μέλη της επιτροπής είναι ανακλητά με την ψήφο του 50% του αριθμού των εκλογέων της εκλογής από την οποία προήλθαν.
Αρθρο 7ο
Η Δημοκρατική Κοινωνική Αρχή μπορεί να σχηματίζει υποεπιτροπές και ομάδες δράσης.
Αρθρο 8ο
1.         Σκοπός της «Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης των Ελλήνων» είναι η ελεύθερη έκφραση και ενημέρωση όλων των Ελλήνων και των Πολιτών της χώρας. Απαγορεύεται η προνομιακή προβολή του έργου και της δράσης κάθε είδους κομματικού μηχανισμού, αντίληψης ή θεωρίας. Η παραβίαση των αρχών αυτών ελέγχεται και ποινικά.
2.         Το κόστος λειτουργίας της «Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης των Ελλήνων» καλύπτεται εν μέρει από τον κρατικό προϋπολογισμό, εν μέρει από τα έσοδα του φορέα και εν μέρει από τους ίδιους τους Ελληνες πολίτες. Την συνεισφορά των Ελλήνων Πολιτών αποφασίζει η Δημοκρατική Κοινωνική Αρχή με απολύτως και πλήρως αιτιολογημένη και προϋπολογισμένη απόφαση.
3.         Οι εργαζόμενοι στην «Ραδιοφωνία και Τηλεόραση των Ελλήνων» επιλέγονται από την Δημοκρατική Κοινωνική Αρχή. Κανένας μισθός ή κάθε είδους αποδοχές εργαζομένου δεν μπορούν συνολικά να είναι ανώτερες του εκάστοτε ισχύοντος τριπλάσιου του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη.
4.         Πριν από κάθε σύμβαση και για οποιαδήποτε αιτία, η πρόθεση για την σύναψή της ανακοινώνεται στο διαδίκτυο και πρέπει να είναι απολύτως αιτιολογημένη ως προς την σκοπιμότητά της και πλήρως και αναλυτικά προϋπολογισμένη, άλλως είναι άκυρη. Ενώσεις καταναλωτών με πάνω από 500 ενήμερα μέλη και ισάριθμοι πολίτες μπορούν να προσφύγουν κατά της σύμβασης στην Δικαιοσύνη και να επιτύχουν την ακύρωσή της.
5.         Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν διαδικτυακά προτάσεις, τις οποίες εξετάζει υποχρεωτικά η Δημοκρατικής Κοινωνικής Αρχής εφόσον συνυπογράφονται από 1000 πολίτες.
6.         Κάθε δημοπρασία και διαγωνισμός διεξάγεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου και με ανοικτές δημόσιες προσφορές
Αρθρο 9ο
Το πρόγραμμα της «Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης των Ελλήνων» διαμορφώνεται ώστε να καλύπτει το σύνολο των ενδιαφερόντων και των απόψεων κάθε πολίτη όλων των ηλικιών.  Η «Ραδιοφωνία και Τηλεόραση των Ελλήνων» είναι υποχρεωμένη να εντάξει στο πρόγραμμά της καθημερινά ένα δίωρο προγράμματος για την εναλλάξ ελεύθερη έκφραση κοινωνικών φορέων και συλλογικοτήτων και ένα δίωρο για την τέχνη και τον πολιτισμό. Το αυτό ισχύει και για κάθε ιδιωτικό φορέα που νέμεται δημόσια συχνότητα εκπομπής.           
Επίλογος: Οσοι Ελληνες πολίτες μετέχουν της έννοιας της Δημοκρατίας μπορούν να εννοήσουν την ουσιώδη σημασία κάθε προτεινόμενης διάταξης. Οι φορείς που ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο δεν μπορούν να αποτελούν κτήμα κανενός μηχανισμού και κόμματος, παρά μόνο να ανήκουν σε όλους. Θεωρούμε ότι η ανωτέρω πρόταση περικλείει στις βασικές και ειδικές της αρχές την πραγμάτωση του ζητούμενου της δημοκρατίας και του άμεσου κοινωνικού ελέγχου και σας καλούμε να την συνυπογράψετε και να την διαδώσετε ως πρόταση προερχόμενη από την ίδια την κοινωνία.

http://enomenoiblogers.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: