Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2013

Δώσε μου τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί σε πόλεμο


Δώσε μου τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί σε πόλεμο και θα ντύσω κάθε άνδρα, γυναίκα και παιδί με μια ενδυμασία των οποίων βασιλιάδες και βασίλισσες θα ήταν περήφανοι. Θα οικοδομήσουμε ένα σχολείο στην  κάθε κοιλάδα σε όλη την γη. στέμμα σε κάθε πλαγιά με έναν τόπο λατρείας αφιερωμένο στην ειρήνη. "

Give me the money that has been spent in warfare and I will clothe every man, woman and child in an attire of which kings and queens would be proud. I will build a schoolhouse in every valley over the whole earth. I will crown every hillside with a place of worship consecrated to peace."

Charles Sumner

Donnez-moi l'argent qui a été dépensé dans la guerre et je vêtirai chaque homme, femme, et enfant dans un vêtement dont les rois et les reines seront fiers. Je construirai une école en chaque vallée au-dessus de la terre entière. Je couronnerai chaque flanc de coteau avec un lieu de culte consacré à la paix. ~Charles Sumner

~ Charles Sumner

http://enomenoiblogers.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: