Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012

Πρότασις ἀποτροπῆς τοῦ κινδύνου ἐκλογικῆς νοθείας.

 Από koukfamilyΕ Θ Ν Ι Κ Η    Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
Σολωμοῦ 62, Τ.Κ. 104 32,  Ἀθῆναι
Τηλ.: 210 – 524 55 80
Ἠλ. Διεύθυνσις: info@ethnikieteria.gr

Ἐν Ἀθήναις, τῇ 2ᾳ  Μαΐου 2012

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΘΕΙΑΣ

   Ἐξ αἰτίας τῶν δηλώσεων Ἀρχηγοῦ πολιτικοῦ κόμματος, ἐντόνων φημῶν καὶ πολλαπλῶν ἄλλων ἐνδείξεων, γιὰ ἐνδεχομένη νοθεία τοῦ ἀποτελέσματος τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν τῆς 6ης Μαΐου 2012, ἡ ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προτείνει τὴν λῆψιν καὶ ἐφαρμογὴν τῶν ἑξῆς μέτρων, προκειμένου νὰ ἀποτραπῆ ὁ κίνδυνος οἱωνδήποτε «παρεμβάσεων», οἱ ὁποῖες θὰ ἀλλοιώσουν τὴν ἔκφρασιν τῆς λαϊκῆς ἐντολῆς:

1. Τὰ ἀποτελέσματα, τὰ ὁποῖα θὰ συγκεντρώνη καὶ θὰ ἀποστέλλη κάθε Δῆμος τῆς Ἑλληνικῆς ἐπικρατείας πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν ἢ πρὸς τὴν ἑταιρεία συγκεντρώσεως καὶ ἐπεξεργασίας τῶν ἀποτελεσμάτων, νὰ κοινοποιοῦνται συγχρόνως, μὲ τὸ ἴδιο ἠλεκτρονικὸ μήνυμα, πρὸς ὅλα τὰ συμμετέχοντα στὶς ἐκλογὲς κόμματα, καθὼς καὶ σὲ ὡρισμένες ἐφημερίδες κοινῆς ἀποδοχῆς ἐκ μέρους τῶν κομμάτων. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον καθίσταται δυνατὴ ἡ παρακολούθησις καὶ ὁ ἔλεγχος ὁλοκλήρου τῆς διαδικασίας καταμετρήσεως τῶν ἀποτελεσμάτων, ἔτσι ὅπως θὰ διαμορφώνωνται ἀπὸ τὸ ἐκλογικὸν σῶμα.

2. Δεδομένης τῆς ἀποφάσεως τοῦ 4ου Τμήματος τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, διὰ τῆς ὁποίας ὁ Νόμος χορηγήσεως Ἰθαγενείας καὶ δικαιώματος ψήφου (ἐκλέγειν) σὲ λαθρομετανάστες ἐκρίθη ἀντισυνταγματικὸς (μὲ συνέπεια τὴν ἀκύρωσίν του), καὶ ἐν ἀναμονῇ ἐκδόσεως τῆς ἀποφάσεως τῆς Ὁλομελείας τοῦ ΣτΕ ἐπὶ τοῦ θέματος, νὰ ἀπαγορευθῆ μὲ εὐθύνη τῶν δικαστικῶν ἀντιπροσώπων καὶ τῶν Δήμων ἡ συμμετοχὴ στὶς ἐθνικὲς ἐκλογὲς τῆς 6ης Μαΐου 2012 ὅλων τῶν παντὶ τρόπῳ «Ἑλληνοποιηθέντων».
    
Γιὰ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο                       

       Ὁ Πρόεδρος                              Ὁ Γενικὸς Γραμματεύς
Ἄγγελος Κ. Βασιλειάδης               Σπυρίδων Β. Μπαλαούραςhttp://enomenoiblogers.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: